Vrijstellingen

De volgende cursisten worden volledig/gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld maar moeten wel het cursusmateriaal kopen en betalen:

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld:
- inburgeraar zijn en een inburgeringscontract ondertekend hebben of een attest van inburgering behaald hebben voor inschrijving in Nederlands, richtgraad 1 en 2
- asielzoekers die materiële hulp genieten (attest Fedasil / Rode Kruis / Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
- voor inwoners van Brussel (19 gemeenten) die een geldig bewijs kunnen voorleggen. (vb: E-id, verblijfsvergunning) is de cursus Nederlands niveau 1 & 2 gratis (excl. het cursusmateriaal)
- cursisten met een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk (attest VDAB/ACTIRIS)
- niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering verworven hebben op het moment van hun inschrijving (attest VDAB/ACTIRIS)
- personen die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon (attest O.C.M.W.) of die ten laste zijn van bovenvermelde categoriëen

Gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld:
Zij betalen 0,30 euro per uur, d.w.z.: 60 uur = € 18, 80 uur = € 24, 120 uur = € 36.

- cursisten met een handicap die in het bezit zijn van (of die ten laste zijn van een persoon in het bezit van) een van volgende attesten:

– arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% (attest FOD Sociale Zekerheid / Mutualiteit / RIZIV)
– recht op integratietegemoetkoming
– erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

- cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een C.V.O.
- cursisten die een inkomen verwerven via een wacht- of werkloosheidsuitkering voor andere dan hogervermelde opleidingen of die ten laste zijn van bovenvermelde categoriëen  (RVA / Uitbetalingsinstelling)

De attesten/bewijzen voor de vrijstellingen moeten de situatie op het moment van de inschrijving weergeven. Ze moeten aan het C.V.O. voorgelegd worden binnen de twee weken na inschrijving van de opleiding. Nadien worden er geen attesten/bewijzen voor vrijstelling meer aanvaard.

Nieuw: Personen ingeschreven bij de VDAB kunnen op de website van de VDAB hun vrijstellingsattesten afdrukken via hun e-dossier “mijn loopbaan”.