Privacyverklaring

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen het C.V.O.-B.V.S., Pleinlaan 2, 1050 Elsene.

Het centrum als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft het C.V.O.-B.V.S. nood aan heel wat gegevens. Dit gaat van contactgegevens over identiteitsgegevens tot data over eerder gevolgde opleidingen, kortom een  heleboel data om praktisch te kunnen werken. Deze gegevens (of een deel ervan) worden doorgegeven aan externe partners, zoals  het Vlaams Ministerie van Onderwijs, en dit omwille van wettelijke verplichtingen (bv. communicatie met het Ministerie van Onderwijs, Da Vinci), om een goede administratieve werking te kunnen verzekeren (bv. contactname per telefoon, brief, e-mail), om je te kunnen bijstaan in je opleiding (bv. gegevens over bijzondere noden) of omdat je er zelf om verzocht. Het centrum bewaart je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Uiteraard heb je bepaalde rechten t.o.v. die gegevens. We verwerken ook niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.
Het centrum en haar werking zijn een constant veranderend gegeven. Zodra je het inschrijvingsformulier ondertekent en de kennisname van en akkoord met deze verklaring geeft, geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.
Het is mogelijk dat het beleid van het centrum met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst dient aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze Verklaring. We raden jou als cursist dan ook aan om deze Verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

Recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Het centrum engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Het centrum verzamelt geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van het centrum en haar administratie (bv. politieke of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, ….)
Als cursist heb je het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.
Als cursist kan je je rechten uitoefenen door het centrum te contacteren via info@cvo-bec.be.  Het centrum verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zal het centrum je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als cursist het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als cursist te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien:  1) Het centrum je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en het centrum de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis) of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als cursist ook een restrictie van de verwerking eisen.

Welke gegevens bewaart het centrum van de cursisten?

  • Contactgegevens: domicilieadres, (eventueel tweede domicilieadres), e-mailadres, gsm-nummer, …
  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartgegevens, rijksregisternummer, geboorteplaats, …
  • Beroeps- en opleidingsgegevens: naam en adres vorige school/scholen, behaald attest en orientatie vorige en huidige school, …

en français - in English